Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curableness
curableness
['kjuərəblnis]
Cách viết khác:
curability
[,kjuərə'biliti]
như curability


/,kjuərə'biliti/ (curableness) /'kjuərəblnis/

danh từ
tính có thể chữa được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "curableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.