Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curvature
curvature
['kə:vət∫ə]
danh từ
sự uốn cong; sự bị uốn cong; sự vẹo (xương)
to suffer from curvature of the spine
bị vẹo xương sống
(toán học) độ cong(Tech) độ cong


độ cong
c. of beams độ cong của dầm
c. of a conic độ cong của một cônic
c. of curve độ cong của một đường (cong)
asymptotic c. độ cong tiệm cận
concircular c. độ cong đồng viên
conformal c. độ cong bảo giác
fist c. độ cong, độ cong thứ nhất (của đường cong ghềnh)
Gaussian c. độ cong Gauxơ, độ cong toàn phần
geodesic c. độ cong trắc địa
high c. độ cong bậc cao
integraal c.s độ cong tích phân
mean affine c. độ cong afin trung bình
principal c. độ cong chính
principal c. of a surface độ cong chính của một mặt
scalar c độ cong vô hướng
second c. độ xoắn, độ cong thứ hai (của đường cong ghềnh)
sectional c. độ cong theo (phương) hai chiều)
tangential c. độ cong tiếp tuyến
total c. độ cong toàn phần
tatal afine c. độ cong afin toàn phần

/'kə:vətʃə/

danh từ
sự uốn cong; sự bị uốn cong; sự vẹo (xương)
to suffer from curvature of the spine bị vẹo xương sống
(toán học) độ cong

Related search result for "curvature"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.