Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diabolical
diabolical
Xem diabolic


/,daiə'bɔlik/ (diabolical) /,daiə'bɔlikəl/

tính từ
(thuộc) ma quỷ; như ma quỷ
độc ác, hiểm ác

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.