Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diatomaceous
diatomaceous
[,daiətə'mei∫əs]
tính từ
có nhiều tảo cát


/,daiətə'meiʃəs/

tính từ
có nhiều tảo cát

Related search result for "diatomaceous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.