Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dilly-dally
dilly-dally
['dilidæli]
nội động từ, (thông tục)
lưỡng lự, do dự
la cà, hay đà đẫn

[dilly-dally]
saying && slang
go very slowly, pause too much
Sarah, you come straight home from school. Don't dilly-dally.


/'dilidæli/

nội động từ, (thông tục)
lưỡng lự, do dự
la cà, hay đà đẫn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dilly-dally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.