Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discussion
discussion
[dis'kʌ∫n]
danh từ
sự thảo luận; sự bàn cãi; sự tranh luận
after much discussion/several lengthy discussions, they decided to accept our offer
sau nhiều cuộc bàn cãi/một vài cuộc bàn cãi lê thê, họ quyết định chấp nhận đề nghị của chúng tôi
the question is under discussion
vấn đề đang được thảo luậnsự thảo luận

/dis'kʌʃn/

danh từ
sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
the question is under discussion vấn đề đang được thảo luận
sự ăn uống ngon lành thích thú (món ăn, rượu)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "discussion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.