Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dysenteric
dysenteric
[,disn'terik]
tính từ
(y học) (thuộc) bệnh lỵ


/,dis'terik/

tính từ
(y học) (thuộc) bệnh lỵ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.