Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
earnestness
earnestness
['ə:nistnis]
danh từ
tính đứng đắn, tính nghiêm chỉnh
tính sốt sắng, tính tha thiết


/'ə:nistnis/

danh từ
tính đứng đắn, tính nghiêm chỉnh
tính sốt sắng, tính tha thiết

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.