Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elf-locks
elf-locks
Xem elf-lock


/'elflɔk/ (elf-locks) /'elflɔks/
locks) /'elflɔks/

danh từ
mớ tóc rối

Related search result for "elf-locks"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.