Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
encyclopaedia

encyclopaedia
[en,saiklou'pi:djə]
Cách viết khác:
encyclopedia
[en,saiklou'pi:djə]
như encyclopedia


/en,saiklou'pi:djə/ (encyclopaedia) /en,saiklou'pi:djə/

danh từ
bộ sách bách khoa
sách giáo khoa về kiến thức chung

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "encyclopaedia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.