Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
encyclopaedic
encyclopaedic
[en,saiklou'pi:dik]
Cách viết khác:
encyclopedic
[en,saiklou'pi:dik]
như encyclopedic


/en,saiklou'pi:dik/ (encyclopaedic) /en,saiklou'pi:dik/ (encyclopedical) /en,saiklou'pi:dikəl/ (encyclopaedical) /en,saiklou'pi:dikəl/

tính từ
(thuộc) bộ sách bách khoa
(thuộc) sách giáo khoa về kiến thức chung

Related search result for "encyclopaedic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.