Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
encyclopaedist
encyclopaedist
[en,saiklou'pi:dist]
Cách viết khác:
encyclopedist
[en,saiklou'pi:dist]
như encyclopedist


/en,saiklou'pi:dist/ (encyclopaedist) /en,saiklou'pi:dist/

danh từ
nhà bách khoa

Related search result for "encyclopaedist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.