Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
especially

especially
[is'pe∫əli]
phó từ
đặc biệt là, nhất là


/is'peʃəli/

phó từ
đặc biệt là, nhất là

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "especially"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.