Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flitter-mouse
flitter-mouse
['flitəmaus]
danh từ, số nhiều flitter-mice
(động vật học) con dơi


/flitter-mouse/

danh từ, số nhiều flitter-mice
(động vật học) con dơi

Related search result for "flitter-mouse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.