Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fugally


/'fju:gəli/

phó từ
(âm nhạc) bằng fuga, dưới hình thức fuga

Related search result for "fugally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.