Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
functionally
functionally
['fʌηk∫nəli]
phó từ
theo chức năng; về mặt chức năng


/'fʌɳkʃnəli/

phó từ
theo chức năng; về mặt chức năng

Related search result for "functionally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.