Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glutamin
glutamin
['glu:təmin]
danh từ
(hoá học) Glutamin


/'glu:təmin/

danh từ
(hoá học) Glutamin

Related search result for "glutamin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.