Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
great go
great+go
['greit'gou]
danh từ
kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương (tại trường đại học Căm-brít)


/'greit'gou/

danh từ
kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương (tại trường đại học Căm-brít)

Related search result for "great go"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.