Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
greengage
greengage
['gri:ngeidʒ]
danh từ
(thực vật học) mận lục


/'gri:ngeidʤ/

danh từ
(thực vật học) mận lục

Related search result for "greengage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.