Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
haemoglobin
haemoglobin
[,hi:mou'gloubin]
Cách viết khác:
hemoglobin
[,hi:mou'gloubin]
danh từ
Hemoglobin


/,hi:mou'gloubin/

danh từ
Hemoglobin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "haemoglobin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.