Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hath
hath
[hæθ]
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) has


/hæθ/

(từ cổ,nghĩa cổ) (như) has

Related search result for "hath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.