Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
home-brewed
home-brewed
['houm'bru:d]
tính từ
ủ lấy ở nhà, nhà ủ lấy (bia...)


/home-brewed/
brewed/

tính từ
ủ lấy ở nhà, nhà ủ lấy (bia...)

Related search result for "home-brewed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.