Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hysteria
hysteria
[his'tiəriə]
danh từ
(y học) chứng ictêri
sự quá kích động, sự cuồng loạn
war hysteria
tinh thần cuồng chiến, sự hiếu chiến


/his'tiəriə/

danh từ
(y học) chứng ictêri
sự quá kích động, sự cuồng loạn
war hysteria tinh thần cuồng chiến, sự hiếu chiến

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hysteria"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.