Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imaginal
imaginal
[i'mædʒinəl]
tính từ
(động vật học) (thuộc) thành trùng


/i'mædʤinəl/

tính từ
(động vật học) (thuộc) thành trùng

Related search result for "imaginal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.