Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incomprehensible
incomprehensible
[in,kɔmpri'hensəbl]
tính từ
không thể hiểu nổi, khó hiểu


/in,kɔmpri'hensəbl/

tính từ
không thể hiểu nổi, khó hiểu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "incomprehensible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.