Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indeliberate
indeliberate
[,indi'libərit]
tính từ
không cố ý, vô tình


/,indi'libərit/

tính từ
không cố ý, vô tình

Related search result for "indeliberate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.