Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indispensable
indispensable
[,indis'pensəbl]
tính từ
(indispensable to somebody / something) (indispensable for something / doing something) tuyệt đối cần thiết; không thể thiếu được
air, food and water are indispensable to life
không khí, thức ăn và nước là những thứ không thể thiếu được cho cuộc sống


/,indis'pensəbl/

tính từ
rất cần thiết, không thể thiếu được
air, food and water are indispensable to life không khí, thức ăn và nước lã là những thứ không thể thiếu được đối với cuộc sống
bắt buộc, không thể bỏ qua (luật pháp, trách nhiệm...)

danh từ
người rất cần thiết, vật rất cần thiết

Related search result for "indispensable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.