Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
industrious
industrious
[in'dʌstriəs]
tính từ
cần cù, siêng năng


/in'dʌstriəs/

tính từ
cần cù, siêng năng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "industrious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.