Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inescapableness




inescapableness
[,inis'keipəblnis]
danh từ
tính không thể thoát được, tính không tránh được
tính không thể lờ đi được


/,inis'keipəblnis/

danh từ
tính không thể thoát được, tính không tránh được
tính không thể lờ đi được

Related search result for "inescapableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.