Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inevitable

inevitable
[in'evitəbl]
tính từ
không thể tránh được, chắc chắn xảy ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
(thông tục) vẫn thường thấy; vẫn thường nghe; quen thuộc
a journalist with his inevitable tape-recorder
nhà báo với chiếc máy ghi âm quen thuộc


/in'evitəbl/

tính từ
không thể tránh được, chắc chắn xảy ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
(thông tục) vẫn thường thấy; vẫn thường nghe; quen thuộc
a tourist with his inevitable camera nhà du lịch với chiếc máy ảnh quen thuộc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inevitable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.