Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
injuriousness
injuriousness
[in'dʒuəriəsnis]
danh từ
tính chất có hại, khả năng làm hại
tính chất thoá mạ


/in'dʤuəriəsnis/

danh từ
tính chất có hại, khả năng làm hại
tính chất thoá mạ

Related search result for "injuriousness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.