Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inter-american
inter-american
[,intərə'merikən]
tính từ
(thuộc) một số nước Bắc-Nam Mỹ; (thuộc) các nước Bắc-Nam Mỹ


/,intərə'merikən/

tính từ
(thuộc) một số nước Bắc-Nam Mỹ; (thuộc) các nước Bắc-Nam Mỹ

Related search result for "inter-american"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.