Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intermediary
intermediary
[,intə'mi:djəri]
tính từ
trung gian, đóng vai trò hoà giải
danh từ
người làm trung gian, người hoà giải
vật ở giữa, vật trung gian
hình thức trung gian, giai đoạn trung gian
phương tiện


/,intə'mi:djəri/

tính từ
ở giữa
trung gian, đóng vai trò hoà giải

danh từ
người làm trung gian, người hoà giải
vật ở giữa, vật trung gian
hình thức trung gian, giai đoạn trung gian
phương tiện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "intermediary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.