Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
introductory
introductory
[,intrə'dʌktəri]
Cách viết khác:
introductive
[,intrə'dʌktiv]
tính từ
để giới thiệu
mở đầu


/,intrə'dʌktəri/ (introductive) /,intrə'dʌktiv/

tính từ
để giới thiệu
mở đầu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "introductory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.