Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inviolable
inviolable
[in'vaiələbl]
tính từ
không thể xâm phạm, bất khả xâm phạm
an inviolable fortress
pháo đài bất khả xâm phạm


/in'vaiələbl/

tính từ
không thể xâm phạm, không thể vi phạm, không thể xúc phạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inviolable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.