Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irresistible
irresistible
[,iri'zistəbl]
tính từ
không chống lại được, không thể cưỡng lại được, hấp dẫn không cưỡng lại được
danh từ
người hấp dẫn mạnh mẽ; vật hấp dẫn mạnh mẽ


/,iri'ziatəbl/

danh từ
không chống lại được, không thể cưỡng lại được, hấp dẫn không cưỡng lại được

danh từ
người hấp dẫn mạnh mẽ; vật hấp dẫn mạnh mẽ

Related search result for "irresistible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.