Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isonomous
isonomous
[ai'sɔnəməs]
Cách viết khác:
isonomic
[,aisou'nɔmik]
như isonomic


/,aisou'nɔmik/ (isonomous) /ai'sɔnəməs/

tính từ
bình đẳng về chính trị

Related search result for "isonomous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.