Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kopeck
kopeck
['koupek]
Cách viết khác:
kopec
['koupek]
như kopec


/'koupek/ (kopeck) /'koupek/

danh từ
đồng côpêch (tiền Liên-xô)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "kopeck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.