Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lifer
lifer
['laifə]
danh từ
(từ lóng) người bị tù chung thân

[lifer]
saying && slang
a person who has been sentenced to life in prison
The lifers all sit at the same table in Hampton Penitentiary.


/'laifə/

danh từ
(từ lóng) người bị tù chung thân

Related search result for "lifer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.