Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mù chữ


[mù chữ]
illiterate; unlettered; analphabeticIlliterate
Phong trào xóa nạm mù chữ The anti-illiteracy campaign


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.