Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
manageableness
manageableness
['mænidʒəblnis]
Cách viết khác:
manageability
[,mænidʒə'biliti]
danh từ
tính có thể điều khiển, tính có thể sai khiến; tính dễ dạy, tính dễ bảo


/'mænidʤəblnis/ (manageability) /,mænidʤə'biliti/

danh từ
tính có thể điều khiển, tính có thể sai khiến; tính dễ dạy, tính dễ bảo

Related search result for "manageableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.