Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
melon-cutting
melon-cutting
['melən,kʌtiη]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự chia lãi; sự chia chiến lợi phẩm


/'melən,kʌtiɳ/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự chia lãi; sự chia chiến lợi phẩm

Related search result for "melon-cutting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.