Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meteorological
meteorological
[,mi:tjərə'lɔdʒikl]
tính từ
như meteorologic


/,mi:tjərə'lɔdʤikəl/

tính từ
khí trời, (thuộc) thời tiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "meteorological"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.