Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ornamentalism
ornamentalism
[,ɔ:nə'mentəlizm]
danh từ
thuật trang hoàng, thuật trang trí
here is an ornamentalism in the Picasso's pictures
đây là thuật trang trí trong tranh Picasso


/,ɔ:nə'mentəlizm/

danh từ
thuật trang hoàng, thuật trang trí

Related search result for "ornamentalism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.