Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
owlet
owlet
['aulit]
danh từ
(động vật học) cú
cú con


/'aulit/

danh từ
(động vật học) cú
cú con

Related search result for "owlet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.