Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
palm-sugar
palm-sugar
['pɑ:m,∫ugə]
danh từ
đường thốt nốt


/'pɑ:m,ʃugə/

danh từ
đường thốt nốt

Related search result for "palm-sugar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.