Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
photo

photo


photo

A photo, or photograph, is a picture taken with a camera.

['foutou]
danh từ, số nhiều photos
như photograph
động từ
như photograph


/'foutou/

ngoại động từ
(viết tắt) của photograph

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "photo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.