Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
platinise
platinise
['plætinaiz]
Cách viết khác:
platinize
['plætinaiz]
như platinize


/'plætinaiz/ (platinise) /'plætinaiz/

ngoại động từ
mạ platin

Related search result for "platinise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.