Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plaything
plaything
['pleiθiη]
danh từ
đồ chơi (đồ vật); người bị kẻ khác coi như một vật giải trí, thú tiêu khiển (người)
to be treated as a plaything
bị coi như một đồ chơi


/'pleiθiɳ/

danh từ
đồ chơi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to be treated as a plaything bị coi như một đồ chơi

Related search result for "plaything"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.