Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prefectorial
prefectorial
[,pri:fek'tɔ:riəl]
Cách viết khác:
prefectoral
[pri:'fekt∫ərəl]
như prefectoral


/pri'fektərəl/ (prefectorial) /,pri:fek'tɔ:riəl/

tính từ
(thuộc) quận trưởng
(từ cổ,nghĩa cổ) (La mã) (thuộc) thái th

Related search result for "prefectorial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.